กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:19 Rating: 5
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:55 Rating: 5
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:29 Rating: 5
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:05 Rating: 5
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:38 Rating: 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:08 Rating: 5
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:02 Rating: 5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:48 Rating: 5
องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:13 Rating: 5
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560 กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:41 Rating: 5
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:49 Rating: 5
ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:32 Rating: 5
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 185 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 185 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:18 Rating: 5
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:13 Rating: 5
การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 23 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 23 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 22:49 Rating: 5
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 22:03 Rating: 5
สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:55 Rating: 5
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:27 Rating: 5
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:59 Rating: 5
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (บุคคลภายนอก) จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (บุคคลภายนอก) จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:47 Rating: 5
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2560 (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของศาล) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี 2560 (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของศาล) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:35 Rating: 5
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:21 Rating: 5
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:41 Rating: 5
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 500 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 500 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:06 Rating: 5
กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:31 Rating: 5
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:18 Rating: 5
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560 กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:02 Rating: 5
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:11 Rating: 5
กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:47 Rating: 5
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 42 คน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ประจำปี 2560 จำนวน 42 คน สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:06 Rating: 5
การประปานครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์นี้ การประปานครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์นี้ Reviewed by Admin_Santie Th. on 08:23 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถูกนำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด