Showing posts with label สมัครสอบราชการ. Show all posts
Showing posts with label สมัครสอบราชการ. Show all posts

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2562

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560

Powered by Blogger.