สำนักงาน ก.พ. กำหนดอัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือน และจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ประจำปี 2567

ก.พ. กำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2567 (เพิ่มอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน บรรจุใหม่ 2567)เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานข้าราชการพลเรือน ได้มีหนังสือเวียน ที่ นร 1012.3/ว9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง < คลิกอ่านหนังสือเวียน >


ทั้งนี้ การกำหนดเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ปี 2567 ได้กำหนดตามประเภทและระดับตำแหน่ง เป็นดังนี้


1. ข้าราชการบรรจุใหม่ หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ให้ได้รับอัตรา

ก. บรรจุแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2567  ให้ได้รับตามคุณวุฒิในอัตราที่กำหนดไว้ ***ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (2)***  ตามภาพด้านล่าง (เอกสารหมายเลข 1.1-1.3)ข. บรรจุแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในอัตราที่กำหนดไว้ใหม่ ***ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่  (2)***  ตามภาพด้านล่าง (เอกสารหมายเลข 3.1-3.3)2. ข้าราชการพลเรือน (ผู้ที่อยู่ในระบบแล้ว) ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุ จำนวนเท่าใด   อ่านต่อที่นี่...


No comments

Powered by Blogger.