Showing posts with label สอบคัดเลือก. Show all posts
Showing posts with label สอบคัดเลือก. Show all posts

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2567

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและทหารอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 168 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567

Powered by Blogger.