Showing posts with label สอบตำรวจ. Show all posts
Showing posts with label สอบตำรวจ. Show all posts

ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเข้าฝึกอบรมเพื่อเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 มิถุนายน 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 500 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2567

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม 2566

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566

Powered by Blogger.