Showing posts with label สอบกพ. Show all posts
Showing posts with label สอบกพ. Show all posts

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนนวน

Powered by Blogger.