กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567

 

งานใหญ่!! 2567 กรมสรรพสามิต 

ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ จำนวนมาก


#1.ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ            8        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 - 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว


2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            6        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            2    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว


4) นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ        19        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว


5) นิติกรปฏิบัติการ            16        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


6) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


7) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


8) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว


9) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุตก์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยา-ประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางชีววิทยา


10) เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน            7        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง  อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง โยธา หรือสำรวจ


11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        19        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  การเงินและการธนาคาร เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด 


12) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        30        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน


13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การเลขานุการ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


15) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            3        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


16) เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


17) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


18) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
#2.การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ excise.go.th/job โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศในครั้งนี้

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว 

< ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาสำหรับสอบบรรจุข้าราชการ >
#3.รายละเอียดประกาศสอบ

กรมสรรพสามิต กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบภายในวันที่  21 มิถุนายน 2567


อ่านประกาศรับสมัคร           |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมสรรพสามิต


No comments

Powered by Blogger.