Header Ads

Main Slider

6/hot/slider-tag

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกาตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

Powered by Blogger.