ตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566

 

ตม. เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 30 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) สายสอบที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     18    อัตรา
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น


2) สายสอบที่ 2 ตำแหน่งรองสารวัตรทำหน้าที่ประมวลผล    22    อัตรา
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติหลัก ในเบื้องต้น

1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หรือหญิง สูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัครสอบ


โปรดอ่านสำคัญ!!!!
  • วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่ ก.ตร. หรือ ก.พ. รับรองไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่นี่ >>> คลิก <<< 

  • ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าที่กำหนดไว้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการสมัครสอบได้
  • ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ และสามารถนำผลการทดสอบความรู้จากสถาบันในประเทศที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้ ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC (Listening and Reading Test) 495 คะแนน หรือ TOEFL IBT 60 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน หรือ IELTS 4.5 คะแนน  และภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 240 คะแนน ระดับ 4 180 คะแนน ภาษาญี่ปุ่น ไม่น้อยกว่าระดับ 3
  • ไม่รับสมัครผู้มีภาระทางทหาร ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งได้ขึ้นะทเบียนทหารกองเกินแล้ว (อายุระหว่าง 18 - 19 ปี) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  • ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นประทวน สามารถสมัครสอบได้ตามประกาศนี้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลภายนอกและจะต้องดำเนินการตามประกาศรับสมัครนี้ทุกขั้นตอน
  • ขอให้ทุกท่านตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ผนวก ก. และ ข. ท้ายประกาศรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ก่อนสมัครสอบวิธีการสมัครสอบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ imm.thaijobgov.com โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยวันสุดท้ายจะปิดระบบในเวลา 16.30 น.


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    630    บาท 


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566เว็บไซต์สมัครสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

No comments

Powered by Blogger.