งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครวันนี้ 2565

หน่วยงานราชการที่อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสอบบรรจุในขณะนี้

966 อัตรา

(จำแนกหน่วยงานเป็นรายสังกัด)

อัพเดท 19 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดให้คลิกที่ชื่อหน่วยงานที่มีข้อความ
 
เพื่อเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหาข่าวการสอบ

 
>> สำนักนายกรัฐมนตรี <<👇
1)   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2)      กรมประชาสัมพันธ์
3)      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4)      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5)      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6)      สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
7)      สำนักงบประมาณ
8)      สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
9)      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
10)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     12) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 15 อัตรา วันนี้ - 8 ส.ค.  
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
2)      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

>> กระทรวงการคลัง <<👇
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2)      กรมธนารักษ์
3)      กรมบัญชีกลาง
4)      กรมศุลกากร
5)      กรมสรรพสามิต
6)      กรมสรรพากร 
7)      สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
8)      สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9)      สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2)      โรงงานยาสูบ
3)      องค์การสุรา

 
>> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2)      กรมชลประทาน
3)      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4)      กรมประมง
5)      กรมปศุสัตว์ 30 อัตรา ถึง 11 ส.ค.  

6)      กรมป่าไม้
7)      กรมพัฒนาที่ดิน
8)      กรมวิชาการเกษตร
9)      กรมส่งเสริมการเกษตร
10)  กรมส่งเสริมสหกรณ์
11)  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
12)  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
13)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2)      องค์การสวนยาง
3)      องค์การสะพานปลา
4)      องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
5)      สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
6)      องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 
>> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2)      กรมควบคุมมลพิษ
3)      กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  8 อัตรา วันนี้ - 24 ก.ค. 

4)      กรมทรัพยากรธรณี
5)      กรมทรัพยากรน้ำ
6)      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
7)      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8)      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 56 อัตรา ถึง 11 ส.ค. 

9)      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      องค์การสวนสัตว์
2)      องค์การพฤกษศาสตร์
3)      องค์การจัดการน้ำเสีย

 
>> กระทรวงพลังงาน <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2)      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
3)      กรมธุรกิจพลังงาน 13 อัตรา ถึง 17 ส.ค. 

4)      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5)      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
>> กระทรวงมหาดไทย <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2)      กรมการปกครอง   30 อัตรา วันนี้ - 19 ก.ค.  

3)      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4)      กรมที่ดิน
5)      กรมการพัฒนาชุมชน
6)      กรมโยธาธิการและผังเมือง
7)      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8)      กรุงเทพมหานคร 26 อัตรา วันนี้ - 20 ก.ค.  

รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      การไฟฟ้านครหลวง
2)      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3)      การประปานครหลวง
4)      การประปาส่วนภูมิภาค 100 อัตรา ถึง 25 ก.ค. 

5)      องค์การตลาด
6)      องค์การจัดการน้ำเสีย
7)      กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 
>> กระทรวงแรงงาน <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2)      กรมการจัดหางาน
3)      กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4)      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5)      สำนักงานประกันสังคม

 
>> กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2)      กรมอุตุนิยมวิทยา  20 อัตรา วันนี้ - 2 ส.ค. 

3)      สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4)      สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5)      ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2)      บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  

>>กระทรวงสาธารณสุข <<

1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 339 อัตรา วันนี้ - 15 ส.ค. 
2) กรมการแพทย์
3) กรมควบคุมโรค
4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 อัตรา วันนี้ - 25 ก.ค.
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
7) กรมสุขภาพจิต
8) กรมอนามัย
9) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 16 อัตรา วันนี้ - 9 ส.ค. 
10) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           

 รัฐวิสาหกิจในกำกับ

1)      องค์การเภสัชกรรม

 
>> กระทรวงอุตสาหกรรม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2)      กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3)      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4)      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
5)      สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6)      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3 อัตรา วันนี้ - 4 ส.ค. 

7)      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2)      การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
>> กระทรวงกลาโหม <<
1)      กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
2)      สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3)      กองบัญชาการทหารสูงสุด
4)      กองทัพบก
5)      กองทัพเรือ
6)      กองทัพอากาศ
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
2)      องค์การแบตเตอรี่
3)      องค์การฟอกหนัง

 
>> กระทรวงการต่างประเทศ <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 90 อัตรา วันนี้ - 10 ส.ค. 

2)      กรมการกงสุล
3)      กรมพิธีการฑูต
4)      กรมยุโรป
5)      กรมวิเทศสหการ
6)      กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7)      กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
8)      กรมสารนิเทศ
9)      กรมองค์การระหว่างประเทศ
10)  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
11)  กรมอาเซียน
12)  กรมเอเซียตะวันออก
13)  กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 
>> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2)      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
3)      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
4)      กรมกิจการเด็กและเยาวชน
5)      กรมกิจการผู้สูงอายุ
6)      กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      การเคหะแห่งชาติ
2)      สำนักงานธนานุเคราะห์

 
>> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <<
1.       สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.       กรมพลศึกษา 6 อัตรา ถึง 29 ส.ค. 

3.       กรมการท่องเที่ยว
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2)      การกีฬาแห่งประเทศไทย

 
>> กระทรวงคมนาคม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2)      กรมเจ้าท่า 
3)      กรมการขนส่งทางบก
4)      กรมท่ากาศยาน
5)      กรมทางหลวง
6)      กรมทางหลวงชนบท
7)      สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2)      การรถไฟแห่งประเทศไทย
3)      องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
4)      องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
5)      องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
6)      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
7)      บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
8)      บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
9)      บริษัท ขนส่ง จำกัด
10)  สถาบันการบินพลเรือน

 
>> กระทรวงพาณิชย์ <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2)      กรมการค้าต่างประเทศ
3)      กรมการค้าภายใน
4)      สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5)      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
6)      กรมทรัพย์สินทางปัญญา
7)      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
8)      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รัฐวิสาหกิจในกำกับ
1)      องค์การคลังสินค้า

 
>> กระทรวงยุติธรรม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2)      กรมคุมประพฤติ 98 อัตรา วันนี้ - 27 ก.ค. 

3)      กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4)      กรมบังคับคดี
5)      กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
6)      กรมราชทัณฑ์
7)      กรมสอบสวนคดีพิเศษ
8)      สำนักงานกิจการยุติธรรม
9)      สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงรัฐมนตรี
1)      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 
>> กระทรวงวัฒนธรรม <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
2)      กรมการศาสนา
3)      กรมศิลปากร 33 อัตรา ถึง 1 ส.ค. 

4)      สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
5)      สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
6)      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
>> กระทรวงศึกษาธิการ <<
1)      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2)      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44 อัตรา ถึง 25 ก.ค. 

3)      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4)      สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
>> หน่วยงานอิสระ <<
1.       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3.       ศาลรัฐธรรมนูญ
4.       ศาลยุติธรรม
5.       ศาลปกครอง
6.       สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
7.       สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
8.       สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
9.       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
10.   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12.   สำนักราชเลขาธิการ
13.   สำนักพระราชวัง
14.   สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
15.   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16.   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17.   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
18.   สำนักงานอัยการสูงสุด

หน่วยงานอื่น ๆ
 
·       สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
·       สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
·       ธนาคารแห่งประเทศไทย
·       ตลาดหลักทรัพย์
·       สภากาชาดไทย
·       โรงพยาบาลตำรวจ 16 อัตรา ถึง 25 ก.ค. 65 


กลับหน้าแรก

No comments

Powered by Blogger.