Showing posts with label สอบท้องถิ่น. Show all posts
Showing posts with label สอบท้องถิ่น. Show all posts

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560

[ข้าราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559

Powered by Blogger.