ศรชล. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2567

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. 

เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ 

จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 


ศรชล.ประกาศสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา ดังนี้
#ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  16     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     14     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา3. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ     9     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     4     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     4     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
6. นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ     6     อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     22     อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
8. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน     11     อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง 

#การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ thai-mecc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
#รายละเอียดเพิ่มเติม

ศรชล. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายใน

No comments

Powered by Blogger.