สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ก. ปกติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง

 

ภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2565 สถานะปัจจุบัน : ปิดรับสมัครแล้วสำหรับครั้งนี้ เป็นรอบของการสอบแบบกระดาษ (โดยวิธีฝนด้วยดินสอ) 
จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ ทั่วประเทศ

 • อัพเดท 2 กันยายน 2566 
กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 13 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์ และให้พิมพ์หนังสือรับรองผลได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

สำคัญต้องอ่าน

- ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครเพียงระดับใดระดับหนึ่งตามวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

- ศูนย์สอบให้เลือก 15 ศูนย์สอบ ได้แก่
 • กรุงเทพฯ และนนทบุรี 80,000 ที่นั่ง
 • นครปฐม 22,000 ที่นั่ง
 • ปทุมธานี 30,000 ที่นั่ง
 • พระนครศรีอยุธยา 30,000 ที่นั่ง
 • ราชบุรี 25,000 ที่นั่ง
 • ชลบุรี 32,000 ที่นั่ง
 • เชียงใหม่ 36,000 ที่นั่ง
 • ลำปาง 25,000 ที่นั่ง
 • พิษณุโลกก 32,000 ที่นั่ง
 • นครราชสีมา 30,000 ที่นั่ง
 • อุบลราชธานี 32,000 ที่นั่ง
 • ขอนแก่น 32,000 ที่นั่ง
 • สุราษฎร์ธานี 26,000 ที่นั่ง
 • นครศรีธรรมราช 30,000 ที่นั่ง
 • สงขลา 38,000 ที่นั่ง
- เลือกศูนย์สอบใกล้บ้าน หากเต็มจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่มีที่นั่งเหลืออยู่ การเลือกศูนย์สอบและที่นั่งสอบจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

- สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ หากจำนวนที่นั่งสอบเต็มทั้งหมดก่อนวันหมดเขตรับสมัคร จะไม่สามารถสมัครได้

- ผู้สมัครและจ่ายเงินแล้ว จะต้องเข้าไปอัพโหลดรูปถ่ายเข้าไปในระบบ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

- สอบข้อเขียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มกราคม 2566

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2565 คลิกที่นี่ 


หมายเหตุสำคัญ

***ผู้สมัครสอบภาค ก. ในรอบ E-EXAM (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา) จะไม่สามารถสมัครสอบในรอบนี้ได้อีก***


หลักสูตรที่สอบ

- คำนวณ วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ภาษา ความเข้าใจภาษา การจับใจความสำคัญ การตีความจากบทความ/ข้อความ/สถานการณ์

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำ ข้อความ รูปภาพ และหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล

- การวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเชิงปริมาณ การเปรียบเทียบ การประเมินความเพียงพอของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

- ภาษาอังกฤษ จะทดสอบความเข้าใจภาษา การใช้ศัพท์ โครงสร้างประโยคเบื้องต้น

- ความรู้ในลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ จริยธรรมการเป็นข้าราชการ


*** ผลการสอบผ่านภาค ก. โดยหนังสือรับรองการสอบผ่าน สามารถนำไปใช้ในการสอบบรรจุรับราชการได้ตลอดไป จนกว่า ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น และผู้ที่สอบผ่านในระดับการศึกษาสูงกว่า สามารถใช้หนังสือรับรองผลการสอบ ไปใช้ในการสอบบรรจุในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้***


**** โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องก่อนกดส่งใบสมัครสอบ เนื่องจากมีผลต่อผลการสอบ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบไว้ล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้ - 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.****  คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.