สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. สำหรับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. ของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ภาค ก.พิเศษ)

ภาค ก. พิเศษ คืออะไร??

ภาค ก. พิเศษ คือ การสอบภาค ก. ที่สำนักงาน ก.พ. เปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ และผู้เข้าสอบ ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน โดยเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งการสอบในภาค ข. นี้ สมัครสอบและเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ กำหนด


จากนั้น ให้ส่วนราชการประกาศชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. แล้วจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการจัดสอบแข่งขันภาค ก. ต่อไป


ผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการเข้าสอบ และสอบผ่านทั้งภาค ข. และภาค ก. จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และบรรจุรับตำแหน่งต่อไป


ดังนั้น ในการสอบภาค ก. พิเศษ นี้ ก็เป็นการสอบแบบทวนเข็มนาฬิกา ที่ผู้สนใจจะทำงานในระบบราชการ จะต้องรู้จัก และรักษาสิทธิของตนเองไว้


กำหนดการสอบภาค ก. พิเศษ ปี 2566

กำหนดการสอบภาค ก. พิเศษ ปี 2566


ผู้มีสิทธิสมัครสอบภาค ก. พิเศษ

ผู้ที่จะมีสิทธิสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ของ ก.พ. ที่ประกาศนี้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือหลายส่วนราชการ ในห้วงเวลาที่ ก.พ. กำหนดไว้ บุคคลที่ยังไม่สอบภาค ข. ของส่วนราชการ หรือสอบไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิสมัครสอบ (ก.พ. จะเช็คตามบัตรประชาชน)


ช่องทางการสมัครสอบ ก.พ. พิเศษ 2566

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ เป็นผู้สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถสมัครสอบภาค ก.พิเศษ ในปี 2566 ได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ job2.ocsc.go.th  ค่าสมัครสอบชำระได้ทางธนาคารกรุงไทย ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย และแอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสอบผ่าน

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. และรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร กรณีผู้ที่สอบภาค ก. พิเศษ ไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค ค. ของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ อีกต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสอบภาค ก. พิเศษ ปี 2566 

No comments

Powered by Blogger.