Showing posts with label รับโอนข้าราชการ. Show all posts
Showing posts with label รับโอนข้าราชการ. Show all posts

ศาลปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566

2:18 PM 0

     

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

Powered by Blogger.