สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

 

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกีย่วกับการสอบ ก.พ. ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) 2566


สาระสำคัญ! การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566


1. วัน เวลา และสถานที่สอบ แบ่งเป็นรอบ ๆ จำนวน 21 รอบ ดังนี้
รอบการสอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 6 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 7 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 8 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 10 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 13 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 14 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 15 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 16 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 17 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบการสอบที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 20 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.
รอบการสอบที่ 21 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.


2. ระเบียบการเข้าสอบ

  • ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาขณะอยู่ในการสอบ
  • ลงทะเบียนเข้าสอบด้วยบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากเว็บไซต์ ที่มีการอัพโหลดรูปถ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว โดยคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 
  • นำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือใบอนุญาตขับขี่ที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ไปยื่นควบคู่กับบัตรประจำตัวสอบ เพื่อเข้าห้องสอบ สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าว หรือใช้สำเนาเพื่อแสดงตนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ "ห้ามใช้เอกสารสำเนาไปแสดงตนเพื่อเข้าสอบ"
  • กรณีอัพโหลดภาพบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าสอบ โดยจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบที่ทำการอัพโหลดรูปถ่ายไว้ไม่ได้ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบหลังการสอบเริ่มต้นแล้ว ผู้สอบนั้นจะต้องยุติการสอบ
  • สิ่งของที่นำเข้าห้องสอบได้จะมีเพียงดินสอ ยางลบ ปากกา ซึ่งจะต้องจัดเตรียมมาเอง และบัตรหมายเลขที่นั่งสอบที่ทางเจ้าหน้าที่แจกให้
  • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการคำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
  • ห้ามผู้มาสอบ เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ซึ่งจะเรียกผู้เข้าสอบลงทะเบียนเข้าห้องสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนเริ่มทำสอบ และผู้มาสอบที่เข้าห้องสอบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  • เมื่อได้เริ่มการสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำสอบ
  • ใช้กระดาษทดตามที่ ก.พ. จัดให้อย่าลืมอัพโหลดรูปตนเอง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ท่านที่จะเข้าสอบจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบรับสมัครของ ก.พ. เท่านั้น โดยคลิกที่นี่4. รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 

อ่านประกาศ ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 

อ่านประกาศ 
 
  ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
อ่านประกาศ  
  ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

No comments

Powered by Blogger.