สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

 การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (สังกัด บช.ศ.) จำนวน 725 อัตรา

บช.ศ. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 5 ก.ย. 65)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ก.ย. 65)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (สังกัด บช.ตชด.) จำนวน 240 อัตรา  


บช.ตชด. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 5 ก.ย. 65)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ก.ย. 65)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (สังกัด บช.น.) จำนวน 100 อัตรา


บช.น. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (คฝ.4 เพศหญิง)

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 5 ก.ย. 65)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ก.ย. 65)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (สังกัด สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา

สพฐ.ตร. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 5 ก.ย. 65)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ก.ย. 65)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565 (สังกัด สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา

สพฐ.ตร. 
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 5 ก.ย. 65)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ก.ย. 65)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)

No comments

Powered by Blogger.