สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร จำนวน 620 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัคร

บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าราชการ เป็นข้าราชการ

ตำรวจ ประจำปี 2566 จำนวน 620 อัตรา


ตำแหน่ง

1) รองสารวัตร กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน เพศชาย        350    อัตรา
จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

2) รองสารวัตร กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน เพศหญิง    100    อัตรา
จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบัญชี หรือพาณิชศาสตร์เท่านั้น และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566


3) รองสารวัตร กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานตรวจสอบภายในและสายงานบัญชี            40        อัตรา

4) ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานช่างอากาศยาน         30        อัตรา (เพศชายเท่านั้น)
จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

5) ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานวิทยาการ        100        อัตรา
จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566


คุณสมบัติ สำคัญทุกท่านต้องอ่าน และทำความเข้าใจ
1) กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร กรณีเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร


2) วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ ก.พ. รับรอบไว้แล้ว ตรวจสอบได้ที่นี่


3) ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าที่กำหนดไว้มาเรียกร้องสิทธิในการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้


4) ต้องไม่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ


5) ข้าราชการตรวจชั้นพลตำรวจ และชั้นประทวน สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ยกเว้น ขั้นตอนการตรวจร่างกาย สุขภาพจิต 


วิธีการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ policeadmission.thaijobjob.com ได้โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้            |    ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.