สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566

 

ตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.ปลาย เป็นตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2566 จำนวน 200 อัตรา 


ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

ผู้บังคับหมู่ (อก.1)  สังกัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2     จำนวน 200    อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1) เพศชาย เพศหญิง

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3) กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

4) สำเร็จารศึกษามัธยมศึกษาตอนหลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

5) วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่ได้รับรองจาก ก.ตร. หรือ ก.พ. สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

6) กรณีใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่ามาสมัครสอบ มิอาจเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิ์ในการได้ับการบรรจุที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

7) ผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

- ภาษาอังกฤษ TOEIC 495 คะแนน / TOEFL IBT 60 คะแนน / CU-TEP 60 คะแนน / IELTS 4.5 คะแนน

- ภาษาจีน HSK ระดับ 3 240 คะแนน / ระดับ 4-6 180 คะแนน 

- ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลี ผ่านทดสอบไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางภาษานั้น ๆ กำหนด

8) กรณีเป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว ต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร

9) ผู้ที่เคยก่อประพฤติทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครในครั้งนี้

10) พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบวิธีการสอบแข่งขัน

แบ่งเป็น 2 ภาค 

1) การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก

2) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยสัมภาษณ์ การสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ imm.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

No comments

Powered by Blogger.