ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเข้าฝึกอบรมเพื่อเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 มิถุนายน 2567

 

เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน เพื่อเลือนเป็น

สัญญาบัตร สายงานปราบปรามฯ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้


1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

- รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา  (ปป.91)

- จำนวน    100    อัตรา

- เป็นข้าราชการตรวจชั้นประทวน เพศชายเท่านั้น

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ตำ่กว่านี้ทางกฎหมาย โดยต้องศึกษาสำเสร็จทางกฎหมายไทยอย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญา ครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2567

- เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ประจำพื้ันที่ จชต. รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- ไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าที่กำหนดไว้มาเรียกร้องสิทธิในการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนเพื่อสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ได้

- อายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี2. วิธีการสมัครสอบ

ตำรวจภูธรภาค 9 กำหนดรับสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์  policeadmission.thaijobjob.com โดยตรง และผู้สมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ประกาศรับสมัคร            |                ระบบรับสมัครออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.