สำนักงานตรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อคัดเลือกเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 880 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2566

 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2566 จำนวน 880 อัตรา


1) #ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายสนับสนุน    430      อัตรา
แบ่งเป็น

1.1) อก.1 ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์        60        อัตรา


1.2) อก.2 ปฏิบัติงานด้านแผน นโยบายและแผน ส่งบำรุงวิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์งานบุคคล 
รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี        30        อัตรา


1.3) อก.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านเลขานุการ ด้านบริหาร
รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์        300        อัตรา


1.4) อก.4 ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านเลขานุการ ด้านบริหารงานพัสดุ ฯลฯ        30        อัตรา


1.5) ชอ.5 สายช่างอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ช่างอากาศยาน 
รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปริญญาโท ทางวิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่สำเร็จหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์การบินหรือช่างซ่อมอากาศยานอื่น ๆ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก และศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศ        10        อัตรา
2) #ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน   450 อัตรา

แบ่งเป็น

2.1) 

รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตคุณสมบัติเบื้องต้น

เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.