กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2566

 

กรมที่ดิน กระทรววงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 166 อัตรา ได้แก่


1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        15        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


2) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบช่างกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


3) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวท. - ปวส.)        100        อัตรา

อัตราเงินเดือน    

ปวท.    10,840 - 11,930 บาท, 

ปวส.     11,500 - 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


4) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)        50        อัตรา

อัตราเงินเดือน    9,400 - 10,340 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางการก่อสร้างการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบ ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัคร และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ dol.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 400 บาท ไม่จ่ายคืนทุกกรณี 

การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 20 เมษายน 2566


ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (30 มีนาคม 2566)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

สมัครสอบออนไลน์ กรมที่ดิน 2566 

No comments

Powered by Blogger.