กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2566

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตำแหน่งและอัตรา

1) นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)         1        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทางฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือฟิสิกส์การแพทย์


2) นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล)        3        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ทางวิศวกรรมดิจิทัล ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิศวกรรมสารสนเทศ ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


3) นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)            1        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเทคโนโลยีเคมี ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลีเมอร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์


4) นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)        1        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางออกแบบอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์


5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง คลิกที่นี่
การรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-30 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ ipthailand.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.