Header Ads

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชกาตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2562

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562

4:39 PM 0

เวลาในการสมัครสอบ Countdown - เอกสารเพิ่มเติม - แก้ไขประกาศสอบ - เว็บไซต์รับสมัครสอบ

Powered by Blogger.