กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ        13        อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาตร์ทางการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชีววิทยา ชีวิทยาการประมง เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเพาะขยายพันธ์สัตว์ ประมง วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์สุขภาพ สัตวศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางาาชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ 

สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 


2. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ        5        อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนวิทยา ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางระบบอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมเกษตร ทางระบบอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมประมง ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตรทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางเคมี หรือ

สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางอาหาาาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร 

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ วันที่ 30 กันยายน 2565

No comments

Powered by Blogger.