กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566

 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบแข่งขัน จำนวน อัตรา 63 บรรจุในส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้


1) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        21        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


2) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        7        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาศึกษาศาสตร์ ทางชีวภาพ


3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 


4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        15        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์


5) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


7) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสขา


9) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา


10) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา


11) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (7 กรกฎาคม 2566)

 

อย่าลืม ! ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้สามารถสมัครสอบราชการได้ คลิกที่นี่ 


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com 


กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


สมัครสอบกรมการแพทย์  

No comments

Powered by Blogger.