กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2566


งานราชการ ปี 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรมตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร

1) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ          1       อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อม2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          2      อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกืิจ (รัฐประศานศาสตร์) สารสนเทศศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูลหรือทางวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรรมศาสตร์3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         4          อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          1          อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์5) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ       2             อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา6) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ           5         อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา7) นิติกรปฏิบัติการ         1           อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์8) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1            อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา9) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          4          อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครในตำแหน่งนั้น ๆ หรือสูงกว่า


ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดย ตรวจสอบคุณวุฒิ ได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ diw.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                ระบบรับสมัครออนไลน์


รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.