การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2566

 

การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบุคคลภายนอก เป็นพนักงาน 93 อัตรา 


ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) นักวิชาการ 5            1        อัตรา
ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยมีพื้นฐานตั้งแต่ปริญญาตรีด้านการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ฯลฯ


2) นักบัญชี 5                   2        อัตรา
ปริญญาโท ทางการบัญชี โดยมีพื่นฐานปริญญาตรีทางบัญชี


3) บุคลากร 5            1            อัตรา
ปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรีทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


4) วิศวกรไฟฟ้า 4            28        อัตรา
ปริญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ระบบไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ


5) วิศวกรโยธา  4            3            อัตรา
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง


6) วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4            1        อัตรา
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


7) บุคลากร 4                3            อัตรา
ปริญญาตรีทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


8) นักวิชาการ 4            5        อัตรา
ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ


9) นักบัญชี 4            8        อัตรา
ปริญญาตรี ทางการบัญชี


10) นักการเงิน 4            2        อัตรา
ปริญญาตรี ทางบัญชี


11) นักบริหารงานพัสดุ 4            5        อัตรา
ปริญญาตรี ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ


12) นักประมวลผลข้อมูล 4            5        อัตรา
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


13) นักฝึกอบรม 4                2        อัตรา
ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางครุอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


14) นักประชาสัมพันธ์ 4            1        อัตรา
ปริญญาตรีทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน


15) เลขานุการ 4            3        อัตรา
ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ


16) เภสัชกร 4            1        อัตรา
ปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์


17) นักรังสีการแพทย์ 4            1        อัตรา
ปริญญาตรีทางรังสีเทคนิค


18) พยาบาลวิชาการ 4             2        อัตรา
ปริญญาตรี ทางการพยาบาล


19) ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3            7        อัตรา
ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง


20) ช่างเทคนิคสายอากาศ 3            7        อัตรา
ปวส. ประเภทอุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


21) ช่างเทคนิคโลหะ 3            1        อัตรา
ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาเทคยนิคโลหะ


22) ช่างเทคนิคโยธา 3            2        อัตรา
ปวส. ประเภทอุสาหกรรม สาขาก่อสร้าง โยธา


23) ช่างเทคนิคเครื่องกล 3            2        อัตรา
ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบ และตรงตามที่ กฟน. ประกาศกำหนด ท้ายประกาศรับสมัครนี้

ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันเปิดรับสมัครวันแรก

***ผู้สมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด ดังนี้
1) TOEIC Personal Type        ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
2) CU-TEP                                ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
3) TU-GET                                ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
4) IELTS                                    ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
5) TOEFL Internet Based Test (iBT) Type        ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน


ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ mea.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 
งานรัฐวิสาหกิจไทยNo comments

Powered by Blogger.