กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2566


ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมประมงเปิดสอบคัดเลือก


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน            14            อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 6 เดือน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  และได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเท่าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้


2) นายช่างกลเรือปฏิบัติการ            1            อัตรา

ปริญญาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับ 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-18 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ fisheries.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ            230        บาทกรมประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยกับการสอบ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.