กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง "ข้าราชการ" จำนวนมาก 

บรรจุทั่วประเทศ


ตำแหน่งและอัตรา

1) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 


2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            6        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่สร้าง 


3) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเครื่องกล


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


7) นักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


8) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


9) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


10) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


11) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกาา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


12) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา 


13) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า


14) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ            11        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 


15) วิศวกรปฏิบัติการ            8        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม (ไม่ต้องมีใบ ก.ว.)


16) วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

สำหรับตำแหน่งวิศวกร (ยกเว้นวิศวกรปฏิบัติการ) ต้องมีใบ ก.ว. ตามที่กฎหมายกำหนดภายในวันปิดรับสมัคร

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่
วิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ hss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566อ่านรายละเอียดทั้งหมด    |        ตรวจสอบคุณวุฒิ        |        ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.