กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กันยายน 2566

 

กรุงเทพมหานคร เปิดรับมัครสอบคัดเลือกคนพิการ 

เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

กรุงเทพมหานคร กรณีพิเศษ


ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะคัดเลือก

ครูผู้ช่วย         10        อัตรา         ได้แก่    เอกวิชา

- คณิตศาสตร์         1        อัตรา

- วิทยาศาสตร์        1        อัตรา

- ภาษาอังกฤษ        1        อัตรา

- ภาษาไทย        1        อัตรา

- สังคมศึกษา        1        อัตรา

- เทคโนโลยีทางการศึกษา        1        อัตรา

- บรรณารักษ์            1        อัตรา

- คอมพิวเตอร์        1        อัตรา

- ศิลปศึกษา-วาดเขียน        1        อัตรา

  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ ป.บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,800 บาทเป็นผู้พิการที่มีความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดังนี้
- พิการทางการเห็น
- พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
- พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย- ผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
- ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
        -    ปริญญาตรี ทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาตรงตามรายละเอียดประกาศ
        -     เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกโดยคุรุสภาฯ- ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว 
- ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ นอกสังกัด กรุงเทพมหานคร จะต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาคัดเลือกและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ teacherbkk.thaijobjob.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566No comments

Powered by Blogger.