หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

 

สพฐ. ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย 2563 และออกหลัเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยใหม่ 2566


        เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


        โดยรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว มีใจความสำคัญ คือ การยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่


    

    ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเป็น 3 ภาค คะแนน 500 คะแนน แบ่งเป็น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ภาคมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 


        อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร่ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะครอบคลุมการเปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 นี้


        อ่านรายละเอียด หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

No comments

Powered by Blogger.