วช. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 256

 

วช. เปิดสอบข้าราชการ 9 อัตรา โดยมีตำแหน่งดังนี้

1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ


3) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 


5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบตรวจสอบสถานะการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. คลิกที่นี่ 
วิธีการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nrct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566No comments

Powered by Blogger.