การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2566

 
การประปานครหลวง เปิดสอบพนักงาน 2566 จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

1) วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง)       4        อัตรา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2) วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)        1        อัตรา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3) วิศวกร (โยธา)            1        อัตรา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

4) วิศวกร (อุตสาหกรรม)         ขึ้นบัญชีสำรอง
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

5) นักคอมพิวเตอร์        4        อัตรา
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics

6) นักวิทยาศาสตร์         1        อัตรา
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

7) นักบัญชี        1        อัตรา
ปริญญาตรีทางการบัญชี

8) นักอาชีวอนามัย            1        อัตรา
ปริญญาตรีทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9) นิติกร                1            อัตรา
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อัตราเงินเดือน
- ตำแหน่งวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        17,830 บาท
- ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีอื่น ๆ                                  16,830 บาท"ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกร จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่รับสมัคร กรณียังไม่มีใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการบรรจุ " 


ผู้สมัครสอบ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ "อย่างใดอย่างหนึ่ง" ดังนี้
- TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
- TOEFL แบบ Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะนน
- TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน
- IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
ซึ่งผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบ และจะต้องเป็นผลการทดสอบส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย


ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครสอบได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมงการสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบการประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน พร้อมวันเวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ที่รับสมัครสอบNo comments

Powered by Blogger.