กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2566

 
กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้

1) นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานันทนาการ วิชาสันทนาการ หรือสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง


2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            1            อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกาา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิเทศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา 


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี วิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ 


5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        2        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


7) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือสาขาก่อสร้าง 


8) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน            1        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล วิชาโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม 


ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครในตำแหน่ง หรือสูงกว่าผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองหรือไม่ ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกที่นี่ การยื่นใบสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ dpe.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 400 บาท ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต และไม่จ่ายเงินคืนในทุกกรณี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบ 

No comments

Powered by Blogger.