กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา สมัครได้ทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบคัดเลือก 9 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สอบคัดเลือก)


สถานที่บรรจุและแต่งตั้ง
1) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร        1        อัตรา
2) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา            1        อัตรา
3) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก            1        อัตรา
4) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย            1        อัตรา
5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี            1        อัตรา
6) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ            1        อัตรา
7) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง        1        อัตรา
8) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น            1        อัตรา
9) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี     1    อัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ไม่ต้องผ่าน ก.พ. วิธีการสมัครสอบ 
1) สมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ใบสมัครได้จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ dwf.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน พร้อมกับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เลขานุการกรม) ส่งไปที่ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 14 เอ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 โดยยึดวันสมัครสอบตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง และให้วงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ" 


2) สมัครทางอีเมล โดยพิมพ์ใบสมัครได้จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ dwf.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน พร้อมกับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบเอกสารต่าง ๆ รวมถึงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เลขานุการกรม) สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งไปที่ hrdwf.8708@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566  **โดยเปิดรับเอกสารการสมัครในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป และปิดรับเอกสารในวันที่ 10 เมษายน เวลา 16.30 น**  สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้นำเอกสารหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงมายื่นในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วย

การสมัครสอบด้วยอีเมล ขอให้ผู้สมัครติดต่อกับกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ หลังจากที่ได้ส่งอีเมลมาเรียบร้อยแล้ว ในวันและเวลาราชการ เพื่อยืนยันการส่งใบสมัคร โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับยืนยันการสมัครสอบให้


โปรดสำเนาเอกสารใบสมัครเก็บไว้กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว จะลำดับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบจากการสมัครทางไปรษณีย์ก่อน และตามด้วยลำดับการสมัครด้วยอีเมล


ค่าธรรมเนียม 200 บาท ไม่คืนให้ในทุกกรณี (ค่าธนาณัติ ผู้สมัครสอบเป็นผู้รับผิดชอบเอง)การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ dwf.go.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566


No comments

Powered by Blogger.