กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565

 

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ ดังนี้


    1.1 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน    1    อัตรา
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

    1.2 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    6     อัตรา
        ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง 

    1.3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    2    อัตรา
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
    
    1.4 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    3    อัตรา
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

    1.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    2    อัตรา
    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

    1.6 วิศวกรปฏิบัติการ    2    อัตรา
    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

    1.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    1    อัตรา
    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

    1.8 นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ    7    อัตรา
    ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์

    รวม    24    อัตรา


2. คุณสมบัติเบื้องต้น

    เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่สมัคร
    

3. วิธีการสมัครสอบ

    ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับประกาศ และสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ hss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติม    |    สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.