การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2567

 

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2567


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานตรวจสอบภายใน 6

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

จำนวน   8    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย3. พนักงานเดินรถ 6

จำนวน    8    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ4. บุคลากร 6

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางการบริหารงานบุคคล หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือการศึกษา หรือเศรษฐศาสตร์ หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ5. พนักงานเทคนิค 6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา) หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง หรือภูมิสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์6. พนักงานตลาดและทรัพย์สิน 6

จำนวน     1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี  ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือทางการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ 8. เภสัชกร 6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    17,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์9. พยาบาล 6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์10. นิติกร    6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์11. พนักงานพัสดุ 6

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,830    บาท

อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น ลูกจ้างเฉพาะของการรถไฟฯ อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

การสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารที่ใช้สมัคร (อัพโหลด)

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ฯ

5. สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางการทหาร ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43 หรือ แบบ สด.3

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่งพยาบาล 6) 

7. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ (เฉพาะตำแหน่งนิติกร 6)รายละเอียดเพิ่มเติม

การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567ไฟล์ประกาศรับสมัคร                |        ระบบรับสมัครออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.