ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครงาน


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

1.2 จำนวน 23 อัตรา

1.3 เงินเดือน    12,650    บาท

1.4 ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบของ ป.ป.ช. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษฯ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ดำรงตำแหน่งพ้นกำหนดทดลองปฏิบัติราชการ  รับค่าตอบแทนพิเศษ 4,000 บาท/เดือน

- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานครบ 2 ปี รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเป็น 6,000 บาท/เดือน

- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานครบ 4 ปี รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเป็น 8,000 บาท/เดือน

1.5 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน ภายในวันสุดท้ายของการสมัครสอบ
ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการตามที่ ก.พ. รับรอง

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ป.ป.ช. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบข้างต้น


อ่านรายละเอียด            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.