สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567

 

ประกาศสอบราชการ เดือน พฤษภาคม 2567


1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ

- นิติกรปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือนใหม่    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


 

- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือนใหม่    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือนใหม่    12,650 - 13,920    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดใช้สมัครหรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว <ตรวจสอบวุฒิสมัครงานราชการ>
2. การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ onep.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2567ไฟล์ประกาศรับสมัคร            |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.