การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2567

 

งานรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2567  

"การประปานครหลวง" เปิดสอบพนักงาน


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 วิศวกร    12        อัตรา ได้แก่

    - วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง)        2        อัตรา

    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

    - วิศวกร (โยธา)        8        อัตรา

    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

    - วิศวกร (เครื่องกล)     2    อัตรา

    ปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

จะต้องมีใบ ก.ว. ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก


1.2 นักคอมพิวเตอร์        4        อัตรา

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics


1.3 นักวิทยาศาสตร์        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


1.4 นักบัญชี        2        อัตรา

ปริญญาตรีทางการบัญชี


1.5 นิติกร        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์


1.6 สถาปนิก        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้สมัครสอบตำแหน่งสถาปนิก จะต้องมีใบอนุญาต ก.ส. ไม่ต่ำกว่าระดับภาคสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับใบ ก.ส. จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสอบครั้งนี้ 

- ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        -    TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

        -    TOEFL แบบ Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ

        -    TOEFL แบบ Internet Based Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ

        -    IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ

        -    CU-TEP แบบ Paper Based Test หรือ E-Testing ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน

        -    TU-GET แบบ Computer Based Test ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และ

ผลคะแนนผ่านการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษฯ

- กรณีเพศชาย ต้องเป็นผู้พ้นภาระทางทหารแล้ว


2. การรับสมัครสอบและวิธีการสมัคร

    ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14-27 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม

การประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น


ไฟล์ประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.