สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

  

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ


1) นิติกรปฏิบัติการ            9        อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            2        อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1            อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ทุกตำแหน่ง)        15,000-16,500        บาทผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ กรณีไม่ผ่านภาค ก. จะจัดให้สอบภาค ก. พิเศษ ในภายหลัง และ

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ otepc.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567

No comments

Powered by Blogger.