กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566

 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ 
รวมจำนวน 8 อัตรา


ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            2        อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียับตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชาและผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า และ

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ doa.jobthaigov.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม  2566 

No comments

Powered by Blogger.