กระทรวงพลังงาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566

   

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ


1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ          1          อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์2) นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ            3        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีพลังงาน3) วิศวกรปฏิบัติการ            3            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา4) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650        บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            8            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650         บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร6) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน            6            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500-12,650         บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาสำรวจผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า และ

ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ energy.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กระทรวงพลังงาน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

No comments

Powered by Blogger.