สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

  

รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ 

สังกัดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติตำแหน่งและอัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         14        อัตรา

เงินเดือน        11,500-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง คลิกที่นี่

การรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ nesdb.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สศช. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.