ศาลปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566

     

ตำแหน่งและอัตราแรกรับโอน

1) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร หรือระดับชำนาญการ หรือ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี2) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)  1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการ ทางการบริหาร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือทางอักษรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือระดับชำนาญการ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 


3) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการ ทางการบริหาร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางอักษรศาสตร์  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับชำนาญการ หรือมีประสบกาณณ์ปฏิบัติงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารจัดการเกี่ยวกับฝึกอบรม ดูงาน และสัมมนา มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร4) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการ ทางการบริหาร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางอักษรศาสตร์  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับชำนาญการ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร5) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักบัญชี หรือนักวิชาการคลัง หรือนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน หรือนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 6) เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอักษรศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ หรือนักวิเทศสหการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีตรวจสอบคุณวุฒิและสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ admincort.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงานศาลปกครอง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ เดือนมกราคม 2567
No comments

Powered by Blogger.