กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 348 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566


ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก


1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         1          อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา2) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            2        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


3) นักโภชนาการปฏิบัติการ            1        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 4) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            117        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            3            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

7) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ)               221        อัตรา 
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท
**เฉพาะตำแหน่งนี้ มีสิทธิประโยชน์เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ร.) ในอัตรา 3,30-6,500    บาท และหากผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบแล้ว มีสิทธิได้รับในอัตรา 4,000-8,000 บาท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตรา 400-420 บาท ต่อวัน** 

***เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ***
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และมีรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เฉพาะตำแหน่งที่ 7 
ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ 1-6 ข้างต้น จะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ใน
ระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า 
เรียบร้อยแล้ว


เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ 7 จะต้องเข้าสอบภาค ก.
ของ ก.พ. เป็นการเฉพาะในครั้งนี้ด้วย 
แม้ว่าจะผ่านภาค ก. มาแล้ว  
และหากผลสอบภาค ก. ไม่ผ่านในครั้งนี้ 
ไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์! 


ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566                                                                                                                                                              


No comments

Powered by Blogger.