กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

 

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ... กรมการปกครอง 

เปิดสอบปลัดอำเภอ 

(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ปี 2567


จำนวนที่ว่างครั้งแรก        100        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500    บาท

คุณวุฒิที่สามารถสมัครได้ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือนิติศาสตร์ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566
การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ job.dopa.go.th 
ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับอัพโหลดในระบบดังนี้

- รูปถ่ายสีของตนเอง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนกรมการปกครอง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น
หลักสูตรการสอบแข่งขัน

1) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 

1.1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

    - ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

    - ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณืปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

    - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารงานองค์การ

    - ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง

    - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ วิธีการงบประมาณ และวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ

    - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


1.2) ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำหน่งปลัดอำเภอ

    - ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน งานสนับสนุนการเลือกตั้ง งานบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ และงานการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    - ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติงานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป เช่น งานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้านาม งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนพินัยกรรม ฯลฯ

    - ความรู้เกี่ยวกับงานนิติการ และรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิ และงานสมาคม

    - ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ได้แก่ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา การชันสูตรพลิกศพในบทบาทของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้และกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

    - ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราช ได้แก่ งานกิจการมวลชน งานจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปกครองตนเอง งานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน งานการแก้ไขปัญหาความขัดแข้งและการชุมนุมสาธารณะ งานกิจการชายแดนและผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานการข่าว และงานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

    - ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานจัดระเบียบสังคม งานติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

    - ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน


1.3) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

    - ทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่านทำความเข้าใจ


2) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

2.1) สัมภาษณ์รายบุคคล         เกณฑ์คะแนน    40    คะแนน

2.2) การพูดในที่สาธารณะ    เกณฑ์คะแนน    10    คะแนน

2.3) การทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับตำแหน่งปลัดอำเภอ    เกณฑ์คะแนน    20    คะแนน

2.4) การทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งปลัดอำเภอ    เกณฑ์คะแนน    30    คะแนน
รายละเอียดประกาศสอบปลัดอำเภอ 2567        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.