ศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2566

 

สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจำนวนที่รับสมัคร        4        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือผ่านการสอบภาค ก. ที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดสอบไว้แล้ว


ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการสมรรถนะที่ต้องการ

1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความเห็นทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาล

2) มีความรู้ความสามารถในการสรุปข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจับประเด็น

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาาาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

5) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

6) มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม

7) มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์

8) มีจิตบริการ

9) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้องการรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ admincourt.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566


อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม            |            เว็บไซต์สมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.