ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา และตำแหน่งทดแทนที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566

 

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครงาน

 ตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 34 อัตรา 

และตำแหน่งทดแทนที่จะว่าง รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นิติกรปฏิบัติการ        32        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


2) เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้รับใบประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 หรือ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับใบประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี  หรือ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


3) เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ            อัตราทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง

เงินเดือน    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาษาวรรณคดี หรือศิลปศาสตร์


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        อัตราทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง

เงินเดือน    9,400-12,650    บาท ตามวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ** มีค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบ ก.ศ. ทุกตำแหน่ง**

ระดับปฏิบัติการ เริ่มต้น 6,000.-/เดือน

ระดับปฏิบัติงาน เริ่มต้น 4,000.-/เดือน

อ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรมผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของแต่ละตำแหน่ง

2) เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครหรือสูงกว่า หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงานศาลยุติธรรม แล้วการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ เว็บไซต์ op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย หรือแอพพลิเคชั่น Krungthai Next


สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น


รายละเอียดประกาศสอบ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์No comments

Powered by Blogger.